วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พัฒนาการของคอมพิวเตอร์


         คอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการมาจากการคิดของคนเราและสิ่งแรกที่คนเราใช้ในการนับคือนิ้วมือ ต่อมาชาวจีนได้คิดประดิษฐ์ลูกคิดเพื่อช่วยในการทำงานคำนวณ ก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นคอมพิวเตอร์อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน   เราสามารถแบ่งยุคแบ่งยุคของคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โดยแบ่งคอมพิวเตอร์
เป็น 5  ยุค ดังนี้
        1. ยุคที่ 1  (.. 2494 – 2501) เป็นยุคที่ใช้หลอดสูญญากาศ
        2. ยุคที่ 2  (.. 2502 – 2507) เป็นยุคที่ใช้ทรานซิสเตอร์
        3. ยุคที่ 3  (.. 2508 – 2513)  เป็นยุคที่ใช้ระบบวงจร IC
        4. ยุคที่ 4  (.. 2514 – 2523)  วงจร  VLSI (Very Large – scale Circuit)  หรือเรียก CPU
        5. ยุคที่ 5  (.. 2524 – ปัจจุบันไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor )
       
        คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในยุดคอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์ในปี
พ.ศ. 2507 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นำเข้ามาใช้ในการศึกษา ในระยะเวลาเดียวกันสำนักงานสถิติแห่งชาติก็นำมาเพื่อใช้ในกรคำนวณสำมโนประชากร นับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกที่ใช้ในประเทศไทย คอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์นี้ หน่วยเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ได้รับารพัฒนาไปมากจนทำให้ระบบการเก็บข้อมูลในจานแม่เหล็กมีความจุได้สูงขึ้นมาก